U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00
Zoek: 

Aansprakelijkheid & vrijwaring

RaysService is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.

De Koper vrijwaart RaysService voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken en/of onze uitvoering van de prestatie.