U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00
Zoek: 

Overmacht

In geval van overmacht is RaysService niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. RaysService is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.